Kursplan för

En Introduktion till Informationssäkerhet
An Introduction to Information Security

SASC01, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge introduktion till begrepp och den teknik som används inom data-, internet- och webbsäkerhet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ger en översikt av ett flertal ämnen och även detaljer inom några av dessa. Ämnen som ingår i kursen är säkerhetsterminologi, kryptografi, digitala certifikat, emailsäkerhet, DNS-arkitektur och säkerhet, sessionssäkerhet, säkerhet i webbapplikationer, fjärrinloggning och lokal inloggning, internetanonymitet, säkerhet i operativsystem, TLS och organisatoriska aspekter.

Kursens examination

Betygsskala: UV - (U,G,VG) - (Underkänd, Godkänd, Väl godkänd)
Prestationsbedömning: Godkända hemuppgifter och projekt ger betyget godkänt (G). För Väl Godkänd (VG) så krävs även en godkänd skriftlig inlämningsuppgift.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Paul Stankowski Wagner, paul.stankowski_wagner@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/sasc01