Kursplan för

Hållbara tillverkningssystem
Sustainable Manufacturing Systems

MMTN31, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2023-04-11

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Produktrealisering.
Obligatorisk för: MPRR1
Valfri för: I4-pr, M4-prr, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen skall skapa förståelse för den viktiga länken mellan teknik och ekonomi, definiera ekonomiska villkor som ett styrmedel för produktionsutveckling samt ge en bild över hur olika förädlingssteg och kringprocesser bildar ett tillverkningssystem. Kursen behandlar även de grundläggande aspekterna av hållbar produktion. Vidare skall kursen tydliggöra det ömsesidiga beroendet mellan bl.a. produktutveckling och kretsloppsanpassade tillverkningssystem samt en integrerad investeringsstrategi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen riktar in sig på den viktiga länken mellan ekonomi, teknik och hållbarthet. Resultatet av utvecklingsinsatser beskrivs i tillverkningsekonomiska termer. Följande behandlas: Tillverkningssystems utveckling och historik, produktionstyper, produktionslayouter och organisationsformer, gruppteknologi, flödesgrupper, flexibilitetsbegrepp, tillverkningsekonomi innefattande bl.a. genomloppstider och cykeltider vid batchtillverkning och flödestillverkning samt tillverkningsekonomisk simulering, kassationer, stillestånd, taktförluster, reducerad beläggning, kostnadsneutrala samband, konfiguration av tillverkningssystem,  systematisk produktionsanalys i teori och praktik, produktionssäkerhet och produktionssäkerhets mastrisen, deterministisk produktionsutveckling, gränsinvesteringar vid produktionsutveckling, kontinuerliga utvecklings- och förbättringsarbeten baserat på bl.a. resurseffektiv tillverkning där lean prodktion och Next Step är tongivande, hållbar utveckling, förorenningar, cirkulär ekonomi. integrerad produktframtagning med miljöinslag och kretsloppsteknik.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt löpande examination under kursens gång i form av inlämningsuppgifter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MMT012/MMTF20 Tillverkningsmetoder eller MMTA05 Industriella produktionssystem eller motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MMTN30, MMT045

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Fredrik Schultheiss, fredrik.schultheiss@iprod.lth.se
Lärare: Christina Windmark, christina.windmark@iprod.lth.se
Hemsida: http://www.iprod.lth.se