Kursplan för

Industriell ekonomi, allmän kurs
Managerial Economics, Basic Course

MIOA01, 9 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2023-04-14

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: I1
Valfri för: C4, D4, RH4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge en allmän ekonomisk översikt. Studenterna ska utgående från ett ekonomiskt perspektiv få förståelse för hur olika delsystem i företaget samverkar. Kursen avser att ge grundläggande förmåga att förstå och använda de ekonomiska , affärsmässiga begrepp och få en förståelse för entreprenöriella sammanhang. Även de grundläggande modellerna som används i dessa sammanhang ingår i kursen. Utgående från dessa baskunskaper ska studenterna göra bedömningar med hänsyn till den helhet företaget utgör. Speciellt betonas de baskunskaper i industriell ekonomi som kommer att vara nödvändiga i en civilingenjörs yrkesverksamhet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på grundläggande begrepp och modeller för att som ingenjör förstå och hantera ekonomiska, organisatoriska och ledningsmässiga frågor i teknikbaserade och industriella verksamheter.

Kursen består av fyra moduler.

Modul 1: Industriell ekonomi och värdeskapande berör områdena teknikutveckling som konkurrensfaktor, teknikbaserade affärsmodeller, strategi och marknadsföring, produktion och produktutveckling samt organisering och HRM.

Modul 2: Produktkalkylering och investeringsbedömning inleds med kostnads- och intäktsanalysens grundbegrepp följt av resultatplaneringsmodeller som beskriver hur dessa grundläggande ekonomiska begrepp påverkas av volymen. Produktkalkylering behandlar grundläggande självkostnadskalkyler och bidragskalkyler. Modulen avslutas med investeringsbedömning, här berörs ingående de fyra statistiska modellerna.

Modul 3: Ekonomisk redovisning och finansiering har en central betydelse för inhämtning av data till olika kalkyler och modeller. Hur den ekonomiska informationen lagras i ett företag förmedlas genom områdena bokföring och redovisning. Förståelse av företagets årsredovisning och att kunna genomföra en räkenskapsanalys och beräkning av företagets kapitalbehov avslutar kurser. Lärande målet för denna modul är att förstå de grundläggande principerna för bokföring, redovisning och kapitalbehovsberäkning.

Modul 4: Projekt skapar nya förebilder genom kontakt med verksamma ingenjörer och förståelse ges för de affärsmässiga villkoren och utmaningarna samt utvecklar skriftliga och muntliga förmågor.

 

 

 

 

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Slutbetyget 3 för kursen Industriell ekonomi AK uppnås då kursens fyra obligatoriska moment är godkända: praktikfalluppgifter 1,2, laboration och populärvetenskaplig artikel inklusive muntlig presentation. Om överbetyg därefter önskas krävs skriftlig examination (tentamen).

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig examination. Tentamen består av både teorifrågor och problemlösning.
Kod: 0218. Benämning: Inlämningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd populärvetenskaplig artikel.
Kod: 0318. Benämning: Praktikfall.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Förberedd inlämningsuppgift och aktiv medverkan vid casediskussionen

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MIOA12, MIO012, MIO080, MIOA15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Ingela Elofsson, ingela.elofsson@iml.lth.se
Kursansvarig: Carole Gustavsson, carole.gustavsson@iml.lth.se
Hemsida: http://www.pm.lth.se
Övrig information: Endast en av kurserna MIOA12, MIOA15, MIO012 eller MIOA01 får ingå i examen.