Kursplan för

Ingenjörsyrkespraktik
Engineering Internship Course

IYP000, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning
Beslutsdatum: 2023-04-24

Allmänna uppgifter

Externt valfri: B4, BI3, BME4, C4, D4, E4, F4, I4, K4, L4, M4, MD4, N4, Pi4, RH4, V4, W4, R4, BR4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten kunskap om och förståelse för tekniska teoretiska och praktiska problemställningar utifrån den praktiskt arbetande ingenjörens perspektiv. Under praktiken ska studenten omsätta tidigare erhållna teoretiska och praktiska kunskaper i ingenjörsmässiga uppgifter under realistiska förhållanden, vilket ska ge insikt om den egna utbildningens syfte samt behovet av och förståelse för fortsatta studier. Kursen ska ge en översiktlig förståelse för de krav som ställs och de färdigheter som förväntas i yrkeslivet, som inte är av strikt teknisk karaktär, men ofta direkt kopplade till den yrkesverksamma ingenjören, m.a.o. en förståelse för vad ingenjörsutbildningen ger respektive inte ger. Kursen syftar också till att ge studenten översiktlig insikt i hur ett företag arbetar med frågor som omvärldsanalys, etik, hållbar utveckling och arbetsmiljö eller liknande. Under praktikperioden ska studenten även utveckla sin förmåga att fungera som en bidragande medarbetare. Praktikuppgiften på praktikplatsen ska ha en så hög komplexitetsgrad att studenten får möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper. Hänsyn ska tas till praktikuppgiftens relevans för utbildningen. Praktikplatsen ska vara en arbetsplats för och med ingenjörer. Det måste finnas tillräckligt många anställda ingenjörer så att praktiken genomförs i en tekniskt präglad miljö. Praktikanten ska inte tillföra den tekniska ämneskompetensen på praktikplatsen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Under praktikperioden råder obligatorisk närvaro på praktikplatsen. Medverkan på kursens introduktionsmöte och avslutande seminarium är obligatorisk. Under hela kursens gång, även på praktikplatsen, ska tid avsättas för veckoreflektioner, den valda frågeställningen och praktikrapporten. Examinerande moment får inte innehålla sekretessbelagt material. Skriftliga veckoreflektioner med specifika teman. Varje skriftlig veckoreflektion omfattar 300-600 ord. Examinerar kursmål 1, 4, 7, 10. Skriftlig kamratgranskning på utvalda veckoreflektioner. Examinerar kursmål 7, 10. Veckoreflektioner och skriftlig kamratgranskning lämnas in till examinator under kursens gång, vid på förhand bestämda tidpunkter. Skriftlig praktikrapport (omfattar 1000-1500 ord): en redogörelse för praktiken och en analys av genomförda uppgifter, inklusive praktikuppgiften, i förhållande till studentens genomgångna tekniska utbildning. Examinerar kursmål 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Skriftlig redovisning av den frågeställning som praktikanten valt att undersöka (omfattar 1000 – 2000 ord). Examinerar kursmål 2, 3, 4, 5, 7. Skriftlig praktikuppgift: ett eller flera exempel på vad som har utförts inom ramen för de kvalificerade och i viss mån självständiga uppgifter som praktikplatsen tillhandahållit. Praktikuppgiften kan ej omfatta sekretessbelagt material. Examinerar kursmål 5, 6, 8, 9. Praktikrapport, redovisning av vald frågeställning och praktikuppgift ska lämnas in till examinator i nära anslutning till praktikens avslutning, vid på förhand bestämd tidpunkt. När det gäller författandet av veckoreflektionerna och praktikrapporten är studentens utifrånperspektiv viktigt. Som nykomling på praktikplatsen är studenten inte hemmablind för de strukturer och konventioner som praktikplatsen har utvecklat, utan kan förhålla sig självständig och reflekterande i relation till det man möter på praktikplatsen. Muntligt seminarium som examinerar kursmål 1, 4, 7, 9, 10. Muntligt seminarium schemaläggs i nära anslutning till kursens slut. Härutöver ska ett närvarointyg från handledaren på praktikplatsen med angivande av praktikens omfattning och inriktning lämnas in till examinator i nära anslutning till praktikens avslutning.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0123. Benämning: Praktik.
Antal högskolepoäng: 10,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig praktikuppgift. Delmomentet omfattar: Undervisning sker i projektform under handledning på vald praktikplats. Under praktikperioden råder obligatorisk närvaro på praktikplatsen. Kursen inleds med ett obligatoriskt introduktionsmöte innan studenten påbörjar praktikperioden på praktikplatsen.
Kod: 0223. Benämning: Teori.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig praktikrapport, skriftlig redovisning av vald frågeställning, skriftliga veckoreflektioner, muntligt seminarium, skriftlig kamratgranskning. Delmomentet omfattar: Praktikrapport, vald frågeställning, muntligt seminarium, veckoreflektioner, kamratgranskning.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IYT000

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Kontaktadress, ingpraktik@lth.lu.se
Övrig information: Anmälan görs på en särskild blankett och under samma period som kursanmälan till programkurser vid LTH är öppen inför nästkommande läsperiod. Kursen är inte öppen för sen anmälan. Examinator och handledare vid LTH godkänner praktiken (placering, handledaren på praktikplats, praktikuppgift samt vald frågeställning). LTH-handledare är medrättande lärare för modul Praktik (praktikuppgift) samt för del av modul Teori (praktikrapport, redovisning av vald frågeställning, veckoreflektioner med valfria teman, muntligt seminarium och kamratgranskning). Handledarna vid LTH och på praktikplatsen ska vara ingenjörer eller ha motsvarande kompetens och ska avsätta nödvändig tid för att stödja studentens praktik. Kursen ges på helfart endast under vår- och hösttermin med bestämda startdatum. Kursen motsvarar 10 veckors heltidsstudier, varav praktikperioden på praktikplatsen ska omfatta 8 veckors heltidspraktik, d.v.s. 40 praktikdagar på heltid. Undervisning sker i projektform på vald praktikplats. Studenten skall under praktikperioden praktisera under de villkor och förhållanden som råder på den aktuella praktikplatsen och ska ha avgränsade uppgifter. Studenten följer gängse arbetstider på praktikplatsen enligt överenskommelse. LTH täcker inga eventuella kostnader för t.ex. resor och bostad. Rätt till handledning föreligger endast under den termin till vilken studenten är antagen till kursen. Antalet tillfällen för prov och omprov är begränsat till två. Vid frånvaro under praktikperioden och vid andra oförutsedda händelser på praktikplatsen ska examinator meddelas. Denne avgör om frånvaroperioden är skälig i proportion till kursens varaktighet och om det är möjligt för studenten att fullgöra kursen under de nya förutsättningarna.