Kursplan för

Avancerad kryptografi
Advanced Cryptography

ETIN85, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4-sec, D4-ns, E4, F4, MSOC2, MWIR2, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att visa på hur avancerade algoritmer och protokoll inom kryptologi fungerar och att de har stora praktiska tillämpningar inom datasäkerhet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Innehållsmässigt ger kursen ett antal avancerade verktyg inom kryptologi som har många tillämpningar inom datasäkerhet. De flesta av de system som tas upp i kursen används i olika kommunikationssystem, exempelvis kryptosystem konstruerade via elliptiska kurvor. Vi går igenom den matematiska bakgrunden som behövs att kunna förstå hur sådana system fungerar. Vi tittar också på hur man matematiskt bevisar att system eller protokoll är säkra och de modeller som finns.

Mer specifikt behandlar vi de flesta av följande områden: Diskreta logaritmer och dess kryptosystem;Elliptiska kurvor och dess kryptosystem; Faktorisering och diskret log problemen; Avancerade typer av symmetriska kryptosystem, digitala signaturer och hashfunktioner, autentisering och secret sharing; Komplexitetsteori, Bevisbar säkerhet, Random-oracle-model; MPC primitiver och homomorfisk kryptering; Post-kvant kryptologi.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkända projekt och hemuppgifter. Utöver detta krävs godkänd tentamen, där resultatet ger betyget i kursen. Godkända hemuppgifter är ett krav för att få skriva tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0121. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända projekt och hemuppgifter.
Kod: 0221. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDIN05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Thomas Johansson, thomas@eit.lth.se