Kursplan för

IC-projekt 2
IC-project 2

ETIN40, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2023-04-11

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MSOC2
Valfri för: D5, E4-is
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens mål är att ge insikt i praktisk verifiering av integrerade kretsar med speciell tonvikt lagd på system-på-kisel. Kretsarna som ska verifieras konstrueras av studenterna i kursen IC-projekt, och kan vara antingen analoga, digitala, datororienterade, eller "mixed-mode" och konstruktionsarbetet kan utföras antingen på transistor eller blocknivå.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursen ger studenterna möjlighet att verifiera ett komplett chip från kursen IC-projekt. Verifieringen sker genom mätningar, och det är viktigt att mäta många olika egenskaper och förstå upphovet till eventuella skillnader mot simuleringar. Om studentens krets valts för tillverkning verifieras densamma. I annat fall ges möjlighet att verifiera redan existerande kretsar. I särskilda fall kan digitala konstruktioner komma att implementeras och verifieras på FPGA (Field Programmable Gate Array), kraven på konstruktionens komplexitet och rapportens omfång kommer i så fall att öka. Resultaten av verifieringen presenteras i en rapport, som även presenteras muntligt.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Verifiering av integrerade kretsar som konstrueras av studenterna i kursen IC-projekt 1. Slutbetyget baseras på kvaliteten av det utförda arbetet samt rapporten och den muntliga presentationen av densamma. Arbetet utföres i grupp och bedömning görs såväl utifrån gruppens som individuella insatser. Om arbetet inte slutförts inom given tidsram kan högre betyg än 3 inte erhållas.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Verifiering .
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Verifiering av integrerade kretsar som konstrueras av studenterna i kursen IC-projekt 1.
Kod: 0215. Benämning: Rapport.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport och muntlig presentation av densamma.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETI210, ETIN01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Joachim Rodrigues (digital och dator), joachim.rodrigues@eit.lth.se
Kursansvarig: Baktash Behmanesh, baktash.behmanesh@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etin40