Kursplan för

Maskininlärning för sakernas internet (IoT)
Machine Learning for Internet of Things (IoT)

EITP40, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4-ks, D4-is, D4-mai, D4-ns, E4, F4, I4-pvs, MWIR1, MMSR2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge en introduktion till artificiell intelligens och maskininlärning för IoT, till exempel bärbara sensorer för hälsa.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Fullgjorda laborationer ger betyg godkänt (3). För betyg fyra eller fem krävs dessutom godkänd programmeringsprojektet.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Programmering, grundläggande matematisk statistik, statistiska metoder, algebra.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Amir Aminifar, amir.aminifar@eit.lth.se