Kursplan för

Projekt i elektro- och informationsteknik
Advanced Course in Electrical and Information Technology

EITN35, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Nanovetenskap.
Valfri för: C5, D5, E5, F5, MFOT1, MNAV2, MWIR2, N5
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i något ämnesområde inom Elektro- och informationsteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig rapportering.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Grundkurs i motsvarande ämne.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anders J. Johansson , anders_j.johansson@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitn35
Övrig information: Kursen kan endast läsas efter att ett projekt har överenskommits med en examinator på institutionen. Studenter är själva ansvariga för att kontakta examinator i god tid innan kursen startar. En individuell studieplan beslutas av examinator. Kursen ges med särskild inriktning för I-programmet under ht2, med industriella tillämpningar. I denna kursinstans behöver studenter inte kontakta examinator i förväg.