Kursplan för

Kösystem
Queuing System

EITG20, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C3, D3
Valfri för: E4-ks
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge en introduktion till metoder för att förutsäga realtidsegenskaper hos betjäningssystem, i synnerhet för telekommunikationssystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar realtidsegenskaper hos telekommunikationssystem. Studenter lär sig metoder för att beräkna och simulera prestanda för system och får därmed också möjligheter att dimensionera och optimera system.

Kursen ger en översikt över den elementära köteorin, könätsteorin och introducerar diskret händelsesimulering. I köteorin behandlas metoder för att beräkna svarstider och spärrsannolikheter. Inom könätsteorin studeras Jacksonnät. Diskret händelsesimulering i ett generellt programspråk (Matlab) gås igenom och tillämpas.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänt krävs fullgjorda laborationer samt godkänd tentamen. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0123. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen
Kod: 0223. Benämning: Laboration, fördjupningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer Delmomentet omfattar: Laborationer

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMS012/FMSF45/FMSF55 Matematisk statistik. Kunskaper motsvarande ETS130/EITA55 Kommunikationssystem eller ETS052/EITF45 Datorkommunikation. Baskunskaper i programmering.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS075, ETS010, ETS020, ETS055

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Christian Nyberg, christian.nyberg@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitg20