Kursplan för

Digitala verktyg
Digital Systems, Project Laboratory

EITG15, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2023-04-11

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: I3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att illustrera industriellt utvecklingsarbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Boolesk algebra. Tillstånd är ett viktigt begrepp för konstruktion av digitala system. Synkrona sekvensnät indroduceras för att realisera beteendet i tillståndsgraferna.

Digitala komponenter: Avkodare, minnen, AD- och DA-omvandlare, processorer, parallellport och serieport, programmerbara kretsar.

En förteckning med förslag till uppgifter kommer att finnas. Huvuddelen av kursen består i att konstruera, bygga och testa respektive konstruktion. Vid kursens början hålls föreläsningar och laborationer med genomgång av belysande konstruktionsuppgifter, samt allmänna praktiska råd. Därefter tilldelas varje grupp en arbetsplats med alla erforderliga verktyg och instrument, som fritt disponeras under hela kursen. Under kontorstid finns handledare tillgänglig för frågor och diskussion.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För betyget Godkänd krävs: Närvaro på föreläsningar och laborationer. Godkänt på följande fyra moment: Slutkonstruktion. Skriftlig dokumentation. Muntlig redovisning. Fullgjord opposition.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EITF10, EITF11

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Sara Willhammar, sara.willhammar@eit.lth.se
Examinator: Sara Willhammar, sara.willhammar@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitf12