Kursplan för

Datorteknik
Computer Organization

EITF70, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: D2, E3
Valfri för: C4, F4, I4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge en introduktion till hur ett datorsystem fungerar på maskinspråksnivå och hårdvarunivå.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till grunderna för hur ett datorsystem fungerar på maskinspråksnivå. Bland det som gås igenom är datarepresentation, grundläggande datoraritmetik, ett datorsystems beståndsdelar och funktionssätt samt grundläggande programmeringstekniker på maskinspråksnivå och vilket hårdvarustöd dessa behöver (olika adresseringsmetoder, stack, subrutiner och avbrott). Laborationerna möjliggör praktiska undersökningar, till exempel av programexekvering, felsökning och olika typer av kommunikation med omvärlden.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen genomförs genom laborationer, online test och skriftlig tentamen. För att få godkänt, det vill säga betyg 3, krävs godkänt resultat på en given uppsättning laborationer och de online test som genomförs under kursen. För högre betyg, det vill säga 4 och 5, krävs, utöver vad som behövs för betyg 3, ytterligare godkända laborationer och skriftlig tentamen (i slutet av kursen).

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänt på digitala duggor som görs online under kursens gång ger betyg 3. För högre betyg krävs att de digitala duggor är avklarade samt ytterligare uppgifter för att få betyg 4 eller 5.
Kod: 0217. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laborationsuppgifter bedöms i en kombination av muntlig genomgång och automatisk rättning Övrig information: Alla laborationer ska genomföras under tid när kursen är aktiv och alla laborationer ska genomföras samma läsår.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: EDA011/EDAA50, EDA016, EDA017/EDAA55 Programmeringsteknik eller EDAA45 Programmering, grundkurs.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EIT070

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per Andersson, per.andersson@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitf70