Kursplan för

Signaler och system
Signals and Systems

BMEA05, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2023/24
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning BME
Beslutsdatum: 2023-04-13

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: BME2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger grundläggande kunskaper i digital signalbehandling och är speciellt anpassad för BME studenternas förkunskaper och behov. Signalbehandling handlar om att representera, manipulera och transformera signaler och den information som signalerna innehåller med hjälp av matematiska metoder. Tillämpningar finns i många olika områden såsom biologi, medicin, ljud, bild och kommunikation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursen behandlar metoder för analys av tidsdiskreta signaler och system. Fouriertransformen, diskreta Fouriertransformen (DFT) och z-transformen introduceras som analysverktyg. Tidsdiskreta system beskrivs i form av differensekvation, impulssvar, frekvenssvar och systemfunktion och pol-nollställediagram. Sambanden mellan dessa systembeskrivningar och hur systemet påverkar olika insignaler i tid- och frekvensdomänen analyseras. Sampling och vikning behandlas. Fokus läggs på att tillämpa metoderna i praktiken för analys av biomedicinska signaler. Matlab används i laborationer och projekt.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt laborationer och projekt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen
Kod: 0220. Benämning: Laborationer och projekt.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Förberedelseuppgifter, aktivt deltagande samt rapport.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EITA50, EITF75, EITG10, BMEF25

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Frida Sandberg, frida.sandberg@bme.lth.se