Kursplan för

Den smarta stadens styrning: AI och etik i en spatial kontext
Smart City Governance: AI Ethics in a Spatial Context

VFTN75, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2022/23
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2022-02-16

Allmänna uppgifter

Valfri för: A5, C5, D5-mai, L5-fr, L5-gi
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Artificiell intelligens (AI) används alltmer för att förändra våra städer och hantera trafik och rörelse, tillgodose handelns behov, motverka brottslighet, övervaka individer och förbättra vår vardag. Men rättsliga, demokratiska och etiska intresseavvägningar behöver samtidigt balanseras mot tekniska behov av optimering. Hur väger man individers integritet mot lärande teknologiers (maskininlärning/AI) beroende av mycket data? Hur ser lagstiftningen ut och vilka etiska riktlinjer bör man förhålla sig till? Vilken grad av förklarbarhet och transparens är rimlig gentemot medborgare, och på vilket sätt skiljer sig förväntningar och upplevda nyttor i olika delar av världen?

I linje med behov av ansvarsfull design och etisk reflektion kring digitalisering syftar denna kurs till att ge förståelse för den roll individers data och autonoma och självlärande teknologier (artificiell intelligens) spelar i en urban och spatial kontext. Genom att titta på konkreta och i huvudsak internationella fall av utveckling och styrning av s.k. smarta städer, inklusive applikationer som ansiktsigenkänning i publika miljöer eller hur ”staden som plattform” fått genomslag i stadsbyggnad, kan förståelse och kunskap nås om vilka intressen som behöver balanseras och vilken rättslig styrning som är rimlig för hantering av individers data i en urban kontext.

Kursen ska därmed i generell mening ge insikter i betydelsen av digitalisering och nya teknologiers samhälleliga betydelse med fokus på rättsliga och etiska utmaningar, med specifikt fokus på städer och spatiala kontexter. Det inkluderar fenomen som datafiering och insamling av stora individbaserade datamängder, digitala plattformars framväxt och betydelse, och autonoma och självlärande teknologier inom AI-fältet – och de krafter som verkar däri mellan privata och internationella såväl som offentliga och nationella aktörer. Kursen är således ämnad för att ge teknikvetare och ingenjörer en fördjupad kunskap om konsekvenser av hur teknik appliceras i, och samspelar med, samhället – med fokus på s.k. smarta städer, styrning och etik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är upplagd som en föreläsnings- och seminarieserie, samt självständigt skriftligt arbete i mindre grupp utifrån konkreta utvecklingsprojekt/fall där AI och data är centrala för stadsbyggande eller planering. Kursen erbjuder gästföreläsningar från både flervetenskapliga och praktiknära fält, där exv. stadsrepresentanter presenterar sitt arbete och sina utmaningar med digitalisering, och användning av autonoma och självlärande teknologier.

Följande moment behandlas:

 

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro på övningar/seminarier, inkl inlämningsuppgift i grupp. Avslutande skriftlig och muntlig redovisning i grupp under publikt seminarium. Vid avslutande presentation förväntas man opponera på annan uppsats/presentation. Vid seminariet närvarar både kursföreståndare och extern föreläsare, i den mån det är möjligt, för att kommentera på presentation och uppsats.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 40
Urvalskriterier: Kursen har 10 platser för sökande från vardera program A, C, D och L. Urval inom respektive program baseras på antal avklarade högskolepoäng inom programmet. I det fall det finns platser kvar efter ordinarie urval fördelas dessa, enligt samma urvalsprincip, till resterande sökande.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Stefan Larsson, stefan.larsson@lth.lu.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se