Kursplan för

Miljösystemanalys, livscykelanalys
Environmental Systems Studies: Life Cycle Analysis

FMIN30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2022/23
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2022-02-21

Allmänna uppgifter

Valfri för: E4, F4, I4, V4-tv, W4-es, W4-ms, R4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

De övergripande målen för kursen är att den studerande skall förvärva förståelse av miljösystemanalys och dess komplexitet, stimuleras till diskussion och eftertanke kring möjligheterna att bedöma en produkts eller tjänsts totala miljöpåverkan samt tränas i kritiskt tänkande, problemformulering och rapportskrivande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I föreläsningar beskrivs metodologin för LCA enligt ISO 14 044, samt dess möjligheter och begränsningar.

Genom övningsuppgifter granskas olika livscykelanalyser utifrån hur väl de uppfyller ISO-standardens krav.

Ett projektarbete innefattar genomförandet av en översiktlig livscykelanalys. Resultaten från projektarbeten redovisas och diskuteras vid ett slutseminarium.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examination sker kontinuerligt under kursens gång genom deltagande i övningar och godkänt projektarbete (i mindre grupp) med redovisningar, samt skriftlig tentamen. Obligatorisk närvaro vid redovisningar. Godkända inlämningsuppgifter. För godkänt projekt ska arbetsprocessen ha kunnat följas, t ex genom fortlöpande handledarträffar. Betyget baseras på följande moment med inbördes viktning: projektarbete (3/5) och tentamen (2/5).

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Tentamen och inlämningsuppgift .
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och inlämningsuppgift
Kod: 0217. Benämning: Projektarbete .
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänt projekt, redovisat skriftligt och muntligt

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Minst 130 högskolepoäng inom utbildningen.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMI055

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Pål Börjesson, pal.borjesson@miljo.lth.se
Kursansvarig: Johanna Olofsson, johanna.olofsson@miljo.lth.se
Kursadministratör: Petra Malmquist, petra.malmqust@miljo.lth.se
Hemsida: http://miljo.lth.se