Kursplan för

Masterexamensarbete i hållbar stadsgestaltning
Degree Project in Sustainable Urban Design

ASBM01, 30 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2022/23
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Fakultetsstyrelsen
Beslutsdatum: 2015-06-02

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur med fördjupning inom hållbar stadsgestaltning. Fördjupning: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen.
Huvudområde: Arkitektur. Fördjupning: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen.
Obligatorisk för: MSUD2

Syfte

Syftet med examensarbetet är att studenten skall utveckla och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta inom valt fördjupningsområde.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Examensarbetet är ett självständigt arbete. Det skall genomföras enskilt eller i grupp om två personer. Om arbetet gjorts i grupp skall det framgå vad var och en bidragit med.

I examensarbetet ingår följande examinationsunderlag:

Måldokumentet/programmet ska godkännas av samtliga handledare och examinator. Det ska innehålla en beskrivning av problemställningen för arbetet samt den grund – vetenskaplig, konstnärlig eller beprövade erfarenhet - som arbetet ska bygga vidare på. Vidare ska måldokumentet/programmet innehålla en översiktlig beskrivning av angreppssätt, metodik, resursbehov och tidsåtgång.

Rapporten ska, på ett för det valda ämnet relevant sätt, beskriva och redovisa avsikter, process, utfall och slutsatser.

Rapporten ska vara tillgänglig i en version som medger granskning minst en vecka innan seminariet, som får äga rum under den tid som infaller från och med den 15 augusti till och med måndagen i midsommarveckan med undantag för tiden mellan den 22 december och 6 januari. Seminariet ska normalt sett äga rum på datum fastställda av skolledningen för Arkitektskolan.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig examination. Examinationsunderlagen ska visa att studenten uppnått kursmålen. För att ett examensarbete ska bedömas som godkänt, ska samtliga delar i examinationsunderlaget vara godkända inom 12 månader, om inte särskilda skäl föreligger. Rapporten är offentlig. Examinationen får inte baseras på sekretessbelagd information.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Dispens från ovan angivna krav kan endast lämnas av utbildningsnämnden och endast om det finns synnerliga skäl.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Examinator ska vara professor, lektor eller forskarutbildad lärare inom huvudområdet och vara utsedd av prefekten.
Övrig information: Till varje examensarbete ska en eller flera handledare utses. Minst en handledare (huvudhandledare) ska vara anställd vid Lunds universitet. Utöver huvudhandledare kan biträdande handledare utses. Handledarna bistår examensarbetaren med kontinuerlig handledning, vilken bland annat ska syfta till att göra det möjligt att slutföra examensarbetet inom ramen om 20 veckors heltidsstudier. Studenten kan inte göra anspråk på handledning under längre tid än 12 månader.

Innan arbetet påbörjas, ska anmälan till examensarbete lämnas till den internationella koordinatorn på Internationella kontoret för kontroll av att kraven för att påbörja arbetet är uppfyllda.

I samband med att måldokumentet skrivs och godkänns, ska examinator kontrollera att studenten har tillräckliga kunskaper för ämnet.

Studenten ansvarar för att registrera sitt godkända examensarbete i LUP student papers. Examensarbetet markeras därefter som godkänt i LUP av institutionen. Institutionen skall arkivera rapporten.

Särskilda anvisningar för genomförande finns och publiceras på programmets hemsida samt på https://www.student.lth.se/kurs-och-programinformation/examensarbete/.