Kursplan för

Animaliska livsmedel
Animal based food products

YTHA45, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning LIV
Beslutsdatum: 2021-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Livsmedelsteknik. Fördjupning: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Animaliska livsmedel omfattar produktion av mjölk, ägg, kött och fisk. Syftet med kursen är att ge kunskap för att såväl färska som industriförädlade produkter ska nå konsumenten med optimal kvalitet och med minimal påverkan på den yttre miljön.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I begreppet animaliska livsmedel ingår mjölk, ägg, kött, fisk och förädlade produkter av dessa. Kursen tar upp hela kedjan från uppfödning, industriförädling, annan vidareförädling, tillagning och konsumtion. Valet av råvaror, hanteringsrutiner och utrustning kommer att diskuteras utifrån ätkvalitet, duglighet som råvara i livsmedelsindustrin samt ur miljösynpunkt. Animaliska frågeställningar kommer att diskuteras ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv.

 

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, laborationer, inlämningsuppgift, studiebesök, gästföreläsningar och seminarium.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen.
Kod: 0220. Benämning: Studiebesök och gästföreläsningar.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktiv närvaro vid obligatoriska studiebesök och gästföreläsningar.
Kod: 0320. Benämning: Inlämningsuppgift populärvetenskaplig artikel.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Inlämnad och godkänd artikel samt aktivt deltagande i kamratgranskning, allt individuellt.
Kod: 0420. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Genomförda laborationer och godkända laborationsrapporter.
Kod: 0520. Benämning: Seminarium om etiska perspektiv.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i gruppens arbete och individuell muntlig redovisning.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: YTHA71 Livsmedelskemi I, YTHA73 Livsmedlens mikrobiologiska grunder, YTHA66 Livsmedlens näringsmässiga grunder, YTHF35 Livsmedlens mikrobiologiska kvalitet, YTHF15 Livsmedelskemi II, YTHF10 Livsmedelsteknik II - Processteknik
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Maria Glantz, maria.glantz@food.lth.se
Hemsida: http://www.lth.se/utbildning/kandidatutbildning-livsmedelsteknik/
Övrig information: Under kursen anordnade studiebesök och gästföreläsningar är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra egen uppgift med motsvarande innehåll.