Kursplan för

Företagsförlagd praktik
Engineering Internship

VTVG10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2021-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: IBYI3, IBYV3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten en bild av ingenjörens professionella förutsättningar och möjligheter inom den del av arbetslivet som vald organisation/arbetsplats representerar. Praktiken ska ge insikt om olika möjligheter och förutsättningar för kunskapers tillämpbarhet. Arbetsuppgifterna ska ha en så hög komplexitetsgrad att studenten får möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper. Hänsyn ska tas till arbetsuppgifternas relevans för utbildningen. Kursen ska ge en översiktlig förståelse för de krav och färdigheter som ställs i yrkeslivet och som inte är av strikt teknisk karaktär, men ofta direkt kopplade till den yrkesverksamma ingenjören. Den studerande skall under praktikperioden arbeta under de villkor och förhållanden som råder på den aktuella arbetsplatsen och ha avgränsade arbetsuppgifter. Under praktikperioden ska studenten även utveckla sin förmåga att fungera som en bidragande medarbetare.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

 

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För att bli godkänd på kursen ska studenten: - vara godkänd på en skriftlig reflekterande rapport efter praktikperioden. - skriva godkända loggboksanteckningar under kursens gång. Loggboksanteckningarna lämnas till LTH-handledaren varje vecka. - vara godkänd på en muntlig presentation med efterföljande diskussion på ett av institutionen utlyst seminarium. Vidare krävs att studenten ska vara 4 veckor på heltid vid vald arbetsplats. Handledaren på arbetsplatsen skall efter genomförd kurs styrka närvaro och godkänd aktiv medverkan på arbetsplatsen under perioden. Vid sjukdom ska handledaren vid LTH meddelas, denne avgör om frånvaroperioden är skälig i proportion till kursens varaktighet. Studenten ska under kursens gång föra loggbok och skicka in loggboksanteckningarna (1-2 A4 sidor) i slutet av varje arbetsvecka till sin LTH-handledare. Loggarna ska bifogas slutrapporten. Handledaren ska bekräfta och svara på loggboken veckovis. Följande tre frågor ska besvaras i loggboken varje vecka: 1. Vad var den viktigaste lärdomen för mig denna vecka och varför anser jag att denna är viktigast? 2. Vad gjorde jag som var bra? 3. Finns det något som jag kan utveckla till nästa vecka? Slutrapporten ska bestå av följande delar (omfattning 4-5 A4 sidor, exklusive loggboksanteckningar): - Presentation av företaget. - Studenten ska beskriva sin roll, sina arbetsuppgifter samt eventuella problem som har lösts. - Beskrivning av olika aktörer och yrkesgrupper som studenten kommit i kontakt med. - Vad som har varit mest lärorikt under praktiken. - Vad studenten har haft mest nytta av från sin utbildning i genomförandet av praktiken. - Vad studenten har saknat i sin utbildning och vill lära sig mer om efter praktiken. - En reflekterande del. I den reflekterande delen ska studenten besvara följande: - Beskriv hur du upplevde samarbetet med andra aktörer och olika yrkesgrupper. Vad var utmanande respektive värdefullt i samarbetet? - Hur kan du utveckla din samarbetsförmåga? - Beskriv hur du upplevde det när du använde erfarenheter från tidigare lästa kurser. Vad var det som var utmanande respektive värdefullt? - Upplever du att du under praktikens gång har utvecklat/vidareutvecklat förmågor som du kan ha med dig i dina vidare studier och/eller i yrkeslivet? Beskriv dessa och vad det är som gör att du tror att du kan ha nytta av dem? Den reflekterande delen kan inkluderas i löpande text där övriga frågor i rapporten tas upp.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Andreas Persson, andreas.persson@tft.lth.se
Lärare: Andreas Persson, andreas.persson@tft.lth.se
Övrig information: Studenten ordnar själv praktikplats. Praktikplats och handledare på arbetsplatsen ska godkännas i förväg av examinator. Vid behov av ID06 kort behöver detta ombesörjas av praktikföretaget.