Kursplan för

Kapacitet och punktlighet i järnvägstrafik
Capacatiy and Punctuality in Railway Transportation

VTVG05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2021-04-15

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYI3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet är gå från grunderna i järnvägstrafik, genom mer avancerade koncept, fram till forskningsfronten. Utöver ämneskompetenser är syftet även att förbereda för större självständiga arbeten, och att ge verktyg och vana att självständigt formulera och besvara frågeställningar med hjälp av både litteraturstudier och data av olika slag.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kapacitet och tidtabellskonstruktion, inklusive:

Analys av förseningar och punktlighet, inklusive:

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning av individuellt projektarbete.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Carl-William Palmqvist, carl-william.palmqvist@tft.lth.se
Kursansvarig: Carl-William Palmqvist, carl-william.palmqvist@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se