Kursplan för

Trafikstyrning, signal- och telekommunikation inom järnvägstrafik
Traffic Control, Signal and Telecommunication in Railway Traffic

VTVF36, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2021-04-15

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYI2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper inom det signal- och teletekniska området på både system- och komponentnivå. Kursen syftar också till att ge insikt i signal- och teletekniska problemställningar i de olika faserna, projektering, byggnation och underhåll.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Analysera underhållsdata och bedöma lämpliga åtgärder och deras effekter.

Kursinnehåll

Kursen innehåller omfattande delar om de olika signaltekniska anläggningarnas konstruktion, utformning och funktion samt hur dessa anläggningar samverkar i ett trafikstyrningssystem.

Sambandet mellan järnvägsfordonens egenskaper och utformningen av de signaltekniska anläggningarna samt hur utformningen påverkar kapaciteten är också centrala avsnitt.

Kursen innehåller även avsnitt om de olika teletekniska anläggningarnas konstruktion, utformning och funktion.

De olika faserna projektering, byggnation och underhåll belyses. Ett särskilt intresse visas för drift- och underhåll av signal- och teletekniska anläggningar, där även de redskap som används för underhållsåtgärder kommer att behandlas.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkänd skriftliga tentamen

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FAFA40 Fysik
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS605, VTT622, VTVF35

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Andreas Persson, andreas.persson@tft.lth.se
Kursansvarig: Martin Johansson, martin.a.johansson@trafikverket.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Kursen ges vid Trafikverksskolan i Ängelholm.