Kursplan för

Fördjupningskurs i teknisk geologi
Advanced Course in Engineering Geology

VTGN16, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2021-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Vattenresurshantering.
Valfri för: MWLU2
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i teknisk geologi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig rapportering.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Gerhard Barmen, gerhard.barmen@tg.lth.se
Hemsida: http://www.student.lth.se
Övrig information: En detaljerad individuell målbeskrivning och plan skall upprättas i samråd med examinator och handledare och godkännas av dessa innan kursen påbörjas.