Kursplan för

Kritiska frågor i katastrofriskhantering och klimatanpassning
Critical Issues in Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation

VRSN55, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning BI/RH
Beslutsdatum: 2021-04-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MKAT2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna förståelse för samtida kritiska frågor som påverkar katastrofriskhantering och klimatanpassning, samt färdigheter och metoder för att självständigt överväga och kommunicera dem. Kursen bygger på tidigare kunskaper och förmågor från ett eller flera ämnesområden som studenterna har utvecklat genom tidigare kurser på avancerad nivå.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• kunna förklara särskilda kritiska frågor inom katastrofriskhantering och klimatanpassning ur olika och ibland oförenliga perspektiv.

• kunna aktivt relatera olika kritiska frågor till varandra.

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• kunna kritiskt och systematiskt integrera kunskap samtidigt som man analyserar och behandlar kritiska frågor som påverkar katastrofriskhantering och klimatanpassning även med begränsad information.

• kunna presentera och diskutera olika kritiska frågor både muntligt och skriftligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• kunna visa medvetenhet om etiska aspekter av särskilda kritiska frågor inom katastrofriskhantering och klimatanpassning.

• kunna reflektera över sitt eget behov av ytterligare kunskap om kritiska frågor.

Kursinnehåll

Kursen är uppbyggd i moduler med fokus på olika centrala grupperingar av kritiska frågor som påverkar katastrofriskhantering och klimatanpassning, nu och för framtiden. Tex kopplingar mellan konflikt, katastrof och global förändring; ojämlikhet, intersektionalitet och makt; koloniala arv, faktaresistens och polarisering; samt migration, skydd och erosion av internationell rätt. Studenterna använder ett smörgårdsbord av föreläsningar, litteratur och inspelade mini-föreläsningar och filmer—och kursen kräver att de aktivt och självständigt söker ytterligare material—för att informera det egna arbetet, deras kamratgranskning av andra studenters arbeten, samt förberedelser inför studentledda seminarier där särskilt viktiga frågor behandlas med facilitering av lärare.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig individuell essä, godkänd portfolio med moduluppgifter, samt deltagande vid obligatoriska seminarier.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0121. Benämning: Portfolio.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd portfolio.
Kod: 0221. Benämning: Seminarier.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt aktivt deltagande på obligatoriska seminarier.
Kod: 0321. Benämning: Uppsats.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig uppsats.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VRSN01 Samhällssäkerhet och resiliens, VRSN05 Riskanalysens och riskhanteringens grunder, VRSN15 Klimatsmart riskreducering, VRSN50 Riskuppfattningar, kommunikation och mänskligt beteende
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per Becker, per.becker@risk.lth.se
Övrig information: Kursen syftar till att underlätta att utveckla förståelse för samtida kritiska frågor som påverkar katastrofriskhantering (DRM) och klimatanpassning (CCA)—tex kopplingar mellan konflikt, katastrof och global förändring; ojämlikhet, intersektionalitet och makt; koloniala arv, faktaresistens och polarisering; samt migration, skydd och erosion av internationell rätt—samt färdigheter och metoder för att självständigt överväga och kommunicera dem. Kursen avslutas med en individuell uppsats som gör det möjligt för studenten att engagera och fördjupa sig i de kritiska frågor som hen anser vara intressanta och viktiga i förhållande till DRM och/eller CCA.