Kursplan för

Nyttjanderätter
Tenancy

VFTN80, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2021-03-12

Allmänna uppgifter

Valfri för: L4-fr
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen förmedlar centrala kunskaper och färdigheter gällande olika nyttjanderättsupplåtelser för både  bostäder och kommersiella ändamål. Den vänder sig särskilt till dem som vill arbeta med fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling, men den är också värdefull för dem som siktar mot mer traditionella lantmäteriuppgifter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

behärska kunskaper kring:

...vid hyra, bostadsrätt och arrende.

Studenten skall kunna beskriva de grundläggande mekanismerna för kooperativ hyresrätt samt andra mindre vanliga nyttjanderätter.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar framför allt hyra, bostadsrätt och arrende

Kursen kommer också att behandla andra upplåtelseformer så som kooperativ hyresrätt och tomträtt främst ur jämförelseperpektiv.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Kursen innehåller obligatoriska inlämningsuppgifter. Betyget bestäms av en avslutande skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VFTN55, VFRN01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Malin Sjöstrand, malin.sjostrand@lantm.lth.se
Lärare: Fredrik Warnquist, fredrik.warnquist@lth.lu.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se