Kursplan för

Samhällsbyggnad ur ett tvärdisciplinärt hållbarhetsperspektiv
Built Environment in a Transdisciplinary Perspective of Sustainability

VFTN70, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2021-03-12

Allmänna uppgifter

Valfri för: A5, L5, V5
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Målsättningen med kursen är att denna ska ge en fördjupad förståelse om de egna redan förvärvade kunskapernas och färdigheternas betydelse/användbarhet utifrån ett långsiktigt hållbart samhällsperspektiv. Kursen är framtidsinriktad och har en tyngdpunkt i i den yrkesroll som civilingenjör L och V samt arkitekt besitter i detta sammanhang. Ett särskilt fokus ligger på att ge träning och förståelse för arbetsprocesser i tvärdisciplinära grupper där helheten väger tyngre än delaspekter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Studenterna använder sina redan förvärvade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i ett tvärdisciplinärt arbete runt specifika ämne uppgifter (cases/projekt) inom området samhällsbyggnad. Uppgifterna utförs i grupper bestående av samtliga kompetenser. Uppgifterna skall ha en framtida relevans och vid något tillfälle även en extern avnämare. Långsiktig hållbarhet är ett övergripande tema men detta bryts ner till konkreta projekt, där dessa representerar olika skalnivåer inom området samhällsbyggnad (byggnad, kvarter o s v). Av särskild vikt är att respektive kompetensers vokabulär/terminologi förmedlas och förstås, vilket i sig är en grundförutsättning för tvärdisciplinärt arbete.

Kursen innehåller olika delmoment (föreläsningar, seminarier m m) men den huvudsakliga examinationen sker av de i grupp utförda gemensamma arbetena (cases/projekt).

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkänd projektuppgift. Obligatorisk närvaro vid föreläsningar, övningar och handledning.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 30
Urvalskriterier: Kursen ges endast om det finns minst 5 studenter per program (A,L,V). Maximalt 10 studenter från ett program. Urvalskriterier: Antal högskolepoäng inom programmet.
Kursen kan ställas in: Om färre än 15 anmälda.

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Professor Erik Serrano, erik.serrano@construction.lth.se
Lärare: Professor Christer Malmström, christer.malmstrom@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Fredrik Warnquist, fredrik.warnquist@lth.lu.se