Kursplan för

Katastrofriskhantering och klimatanpassning i praktiken
Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation in Practice

VBRN55, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning BI/RH
Beslutsdatum: 2021-04-14

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Katastrofriskhantering och klimatanpassning.
Valfri för: MKAT2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är utformad som praktik på en organisation som arbetar med riskhantering och/eller klimatanpassning, upplägget består av 8 veckors praktik på en arbetsplats och två veckors reflektion och färdigställning av en slutrapport (vilka också kan förläggas till arbetsplatsen). Under kursens gång skall studenten utföra de arbetsuppgifter för värdorganisationen som specificerats i projektplanen samt genomföra ett par fördefinierade forskningsuppgifter. Studenten skall även regelbundet uppdatera handledaren på Lunds universitet om hur arbetet fortlöper i förhållande till projektplanen. Kursen examineras genom en reflekterande slutrapport och inlämnande av godkända forskningsuppgifter.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skriftlig reflekterande rapport, samt inlämning av definierade forskningsuppgifter. Rapporten skall innehålla kritisk reflektion om vad riskhantering och klimatanpassning kan inbegripa i praktiken och hur detta förhåller sig till teori, baserat på studentens egna erfarenheter och den begränsade information som studenten har tillgång till under praktiken. Rapporten skall även innehålla en kritisk reflektion över samhälleliga och etiska aspekter av riskhantering och klimatanpassning, samt över studentens eget behov av ytterligare kunskap och färdigheter för att bidra till en säkrare och mer hållbar värld. Inlämningen av forskningsuppgifterna skall innehålla insamlad rådata och förädlad data enligt anvisningar. Den skall även innehålla en kritisk reflektion över forskningsuppgifternas design och genomförande, över vetenskapliga aspekter av riskhantering och klimatanpassning, samt över studentens egen vetenskapliga kompetens.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jenny Iao Jörgensen, jenny.iao-jorgensen@risk.lth.se
Övrig information: Kursen är baserad på praktik hos en organisation som arbetar med riskhantering och/eller klimatanpassning. Den omfattar 400 timmar varav minst 320 timmar ska vara arbetsplatsförlagda. Innan kursen påbörjas skall två handledare utses, en på Lunds universitet och en hos värdorganisationen, vilka skall godkänna en projektplan som fastställer ramarna för praktiken. Studenten ansvarar för alla praktiska arrangemang för praktiken och kan själv föreslå värdorganisation. Lunds universitet ämnar arbeta aktivt för att ordna praktikplatser vid relevanta organisationer, vilka kommer att fyllas genom ett intern ansökningsförfarande och bedömning av lämplighet. Många organisationer har visat ett intresse att ta emot praktikanter men vi kommer inte kunna förse eller garantera praktik för samtliga studenter. Vi har ett nätverk men med t.ex. många FN-organisationer finns det en formell ansökningsprocess. Studenten uppmuntras att på egen hand hitta praktikplatser efter konsultation med programledningen.