Kursplan för

Människors beteende vid brand
Human Behaviour in Fire

VBRN10, 8 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning BI/RH
Beslutsdatum: 2021-04-14

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Brandteknik.
Obligatorisk för: MFST1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet är att studenterna efter genomförd kurs ska förstå och kunna tillämpa teorier om människors beteende och brand, det vill säga både anläggning av bränder och utrymning. Vidare ska studenterna ha insikt om inverkan av viktiga faktorer på utrymningsförlopp. Syftet med kursen är också att studenterna ska kunna förstå olika modelleringsprinciper för utrymning och deras begränsningar. Dessutom ska de förstå och kunna tillämpa relevanta handböcker, standarder och lagstiftning inom området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen behandlas teori om människors beteende vid brand, det vill säga anläggning av bränder och utrymning, samt datormodellering av utrymning. Kursen genomförs huvudsakligen genom föreläsningar, en obligatorisk evakueringsberäkning övning och obligatoriska datalaborationer. Under kursen genomför studenterna också grupparbeten, där en uppgift presenteras för andra studenter och lärare vid ett avslutande seminarium. Kursen avslutas med en tentamen.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkänd tentamen, obligatoriska aktiviteter, rapporter/presentationer och laborationsrapporter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: 35
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Studenter som har kursen listad som obligatorisk har platsgaranti. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Enrico Ronchi, enrico.ronchi@brand.lth.se
Övrig information: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas.