Kursplan för

Rehabiliteringsteknik
Rehabilitation Engineering

TNSF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning ID
Beslutsdatum: 2021-04-22

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4-br, C4-da, D4, E4-mt, F4, M4, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att öppna ögonen för teknikens möjligheter för människor som har funktionsnedsättningar för att öka självständighet, livskvalitet och möjlighet att delta i samhället. Kunskaper om människan och förmågan att sätta sig in i olika människors livssituation kommer att vara viktiga egenskaper hos en civilingenjör för att kunna delta i samhällets strävan mot mångfald.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I denna kurs får du träffa människor som har en funktionsnedsättning och som berättar om sin livssituation och teknikanvändning. Du får genomföra inlevelseövningar där funktionsnedsättningar simuleras. Du får också träna din förmåga att lösa ingenjörsmässiga problem i ett människonära designprojekt där resultatet antingen är en universellt utformad produkt eller ett hjälpmedel som syftar till att lösa ett specifikt problem. Konkreta övningar och uppgifter varvas med teori och tillfällen för diskussion. Exempel på forskningsprojekt inom rehabiliteringsteknik presenteras.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Om individuella obligatoriska uppgifter, hemtentamen och projektarbete bedöms som godkända, erhålls betyg 3.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 36
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen överlappar följande kurser: TNX097

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Bitte Rydeman, fil dr, bitte.rydeman@certec.lth.se
Examinator: Kirsten Rassmus Gröhn, universitetslektor, tekn dr, kirre@certec.lth.se
Kursansvarig: Håkan Eftring, universitetslektor, tekn dr, hakan.eftring@certec.lth.se
Lärare: Per-Olof Hedvall, tekn dr, per-olof.hedvall@certec.lth.se
Hemsida: http://www.certec.lth.se/utbildning