Kursplan för

Naturvetenskapligt basår: Biologi 2
Pre-University Course in Natural Sciences: Biology 2

TBAB05, 7 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning TB
Beslutsdatum: 2021-03-23

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: TNB1-NABA
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet är att studenten ska uppnå kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Biologi 2.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Lärandemål förekommer inte i denna form.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Lärandemål förekommer inte i denna form.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Lärandemål förekommer inte i denna form.

Kursinnehåll

Cellbiologi

Organismbiologi

Karaktär och arbetsmetoder

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skriftliga tentamina och godkända övningar/exkursioner/laborationer.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Biologi 2, skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0220. Benämning: Övningar/exkursioner/laborationer.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända övningar/exkursioner/laborationer och i förekommande fall labbrapporter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Fredrik Andreasson, fredrik.andreasson@biol.lu.se
Hemsida: https://www.naturvetenskap.lu.se/
Övrig information: Poängskalan för kursen är förutbildningspoäng (fup).