Kursplan för

Tekniskt basår: Teknisk orienteringskurs
Pre-University Course in Technical Sciences: Technical Outline Course

TBAA41, 2 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning TB
Beslutsdatum: 2021-03-23

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Obligatorisk för: TNB1-TEBA
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet är att ge studenten grundläggande kunskaper inom teknikområdet som förberedelse inför fortsatta högskolestudier.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Lärandemål förekommer inte i denna form.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Lärandemål förekommer inte i denna form.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Lärandemål förekommer inte i denna form.

Kursinnehåll

•    Inspirationsföreläsningar.
•    Breddad matematik.
•    Grundläggande kunskaper i teknikhistoria.
•    Orientering om ingenjörens roll i samhället.
•    Studieteknik.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro och godkända redovisningar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Håkan Linder, hakan.linder@hbg.lth.se
Hemsida: http://www.lth.se/utbildning/tekniskt-basaar/
Övrig information: Poängskalan för kursen är förutbildningspoäng (fup).