Kursplan för

Tekniskt basår: Tillämpad kemi
Pre-University Course in Technical Sciences: Applied Chemistry

TBAA36, 3 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning TB
Beslutsdatum: 2021-03-23

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Obligatorisk för: TNB1-TEBA
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet är att ge studenten grundläggande kunskaper inom kemiområdet som förberedelse inför fortsatta högskolestudier.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Lärandemål förekommer inte i denna form.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Lärandemål förekommer inte i denna form.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Lärandemål förekommer inte i denna form.

Kursinnehåll

Reaktioner och förändringar
•    Reversibla reaktioner

Miljökemi

•    Hållbar utveckling med diskussion om olika ämnens kretslopp
•    Växthuseffekt, dess orsaker och effekter
•    Försurning, dess orsaker och effekter
•    Övergödning, dess orsaker och effekter
•    Miljögifter exempelvis DDT, PCB och flamskyddsmedel
•    Grön kemi

Material
•    Polymerers kemiska uppbyggnad, egenskaper och användning.
•    Keramers kemiska uppbyggnad, egenskaper och användning.
•    Legeringars kemiska uppbyggnad, egenskaper och användning.

Livsmedelskemi
•    Kolhydraters, fetters och proteiners uppbyggnad samt hur den kemiska strukturen påverkar deras egenskaper.
•    Hur strukturen av olika ämnen påverkar dess smak, lukt och färg.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro på föreläsningar. Godkänd slutredovisning samt godkända laborationer (inklusive inlämningsuppgifter).

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ia Rosenlind, ia.rosenlind@food.lth.se
Hemsida: http://www.lth.se/utbildning/tekniskt-basaar/
Övrig information: Poängskalan för kursen är förutbildningspoäng (fup).