Kursplan för

Tekniskt basår: Kemi 1
Pre-University Course in Technical Sciences: Chemistry 1

TBAA31, 9 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning TB
Beslutsdatum: 2021-03-23

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: TNB1-TEBA, TNB1-NABA
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet är att studenten ska uppnå kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Kemi 1.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Lärandemål förekommer inte i denna form.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Lärandemål förekommer inte i denna form.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Lärandemål förekommer inte i denna form.

Kursinnehåll

Kemi 1, Del a

Materia och kemisk bindning

Stökiometri

Reaktioner och förändringar

Kemi 1, Del b

Reaktioner och förändringar

Analytisk kemi

Termokemi

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer på båda delarna.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0121. Benämning: Skriftlig tentamen, del a.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0221. Benämning: Laborationer, del a.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer.
Kod: 0321. Benämning: Skriftlig tentamen, del b.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0421. Benämning: Laborationer, del b.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ia Rosenlind, ia.rosenlind@food.lth.se
Hemsida: http://www.lth.se/utbildning/tekniskt-basaar/
Övrig information: Poängskalan för kursen är förutbildningspoäng (fup).