Kursplan för

Tekniskt basår: Matematik 3c
Pre-University Course in Technical Sciences: Mathematics 3c

TBAA05, 13 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning TB
Beslutsdatum: 2021-03-23

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: TNB1-TEBA
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet är att studenten ska uppnå kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Matematik 3c.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Lärandemål förekommer inte i denna form.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Lärandemål förekommer inte i denna form.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Lärandemål förekommer inte i denna form.

Kursinnehåll

•   Allmän räknefärdighet: aritmetik med kända tal, rationella tal, algebraiska räkningar, formler,  potenser, kvadratrötter samt kvadratkomplettering.
•    Begreppet absolutbelopp.
•    Begreppen polynom och rationella uttryck samt generalisering av aritmetikens lagar för hantering av dessa begrepp.
•    Egenskaper hos cirkelns ekvation och enhetscirkeln för att definiera trigonometriska begrepp.
•    Bevis och användning av cosinus-, sinus- och areasatsen för en godtycklig triangel.
•    Orientering kring kontinuerlig och diskret funktion samt begreppet gränsvärde.
•    Egenskaper hos polynomfunktioner av högre grad.
•    Begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion.
•    Härledning och användning av deriveringsregler för potens- och exponentialfunktioner samt summor av funktioner.
•    Introduktion av talet e och dess egenskaper.
•    Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion.
•    Algebraiska och grafiska metoder för lösning av extremvärdesproblem inklusive teckenstudium och andraderivatan.
•    Samband mellan en funktions graf och funktionens första- och andraderivata.
•    Begreppen primitiv funktion och bestämd integral samt sambandet mellan integral och derivata.
•    Bestämning av enkla integraler i tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena.
•    Strategier för matematisk problemlösning.
•    Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
•    Matematiska problem med anknytning till matematikens historia.
•    Programmering (Python).

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända delmoment.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 12. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0220. Benämning: Programmering.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro och godkända redovisningar.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Håkan Linder, hakan.linder@hbg.lth.se
Kursansvarig: Jenny Olsson, jenny.olsson@math.lth.se
Hemsida: http://www.lth.se/utbildning/tekniskt-basar/
Övrig information: Poängskalan för kursen är förutbildningspoäng (fup).