Kursplan för

Vindkraftsteknik
Wind Power Technology

MVKP15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2021-04-13

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: MHET1
Valfri för: E4-em, F4, M4-en, W5-es
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Elanvändningen i världen ökar, både i termer av energimängd och som andel av total energianvändning. Vindkraften har potential till stort bidrag till denna elproduktion och detta med mycket låga CO2 utsläpp.
Kursen syftar till att ge en översikt över vindkraftverks funktion och atmosfärisk strömning samt vindens interaktion med omgivning och vindkraftverk
I kursen beskrivs vindkraftverkens funktion, aero- och strukturdynamik och reglering. Vidare behandlas vind och vindmätningar samt, mer översiktligt, elektriska, politiska, ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Introduktion och  grundläggande aerodynamik

Vindkraftverkets funktion och uppbyggnad: 
Aeromekanik
Reglering
Strukturmekanik

Vind, vindmätning och vindkraftsparker
Elektriska aspekter
Ekonomi, miljö och politik
Obligatoriska inlämningsuppgifter, Studiebesök hos kraftbolag med vindkraftsanläggning.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs fullgörande av inlämningsuppgifter samt skriftlig sluttentamen som innefattar uppgifter med både problemlösning och teorifrågor.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Vindkraftsteknik, tentamen.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs fullgörande av inlämningsuppgifter samt skriftlig sluttentamen som innefattar uppgifter med både problemlösning och teorifrågor.
Kod: 0220. Benämning: Vindkraftsteknik, obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs fullgörande av inlämningsuppgifter samt skriftlig sluttentamen som innefattar uppgifter med både problemlösning och teorifrågor. Delmomentet omfattar: Inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskaper i klassisk mekanik
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Johan Revstedt, johan.revstedt@energy.lth.se
Kursadministratör: Isabelle Frej, isabelle.frej@energy.lth.se
Examinator: Jens Klingmann, jens.klingmann@energy.lth.se
Kursansvarig: Jens Klingmann, jens.klingmann@energy.lth.se
Hemsida: https://www.energy.lth.se/utbildning/