Kursplan för

Energisystemteknik
Energy Engineering

MVKP10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2021-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Hållbar energiteknik. Fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Obligatorisk för: MHET1
Valfri för: F4, F4-es, M4-en, MD4, W4-es
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Energiförbrukningen ökar i världen för varje år och denna ökning förväntas fortsätta. Energi har traditionellt sätt producerats i centrala produktionsanläggningar och distribuerats ut till kunder. I dagens energisystem finns många olika aktörer såsom traditionella centrala produktionsanläggningar samt konsumenter som både producerar och konsumerar energi. Det här samspelet mellan olika energisystem skapar stora förutsättningar för lägre miljöpåverkan genom energibesparingar. Det blir allt viktigare att förstå de begränsningar och möjligheter som finns i tillgänglig energiteknik för att kunna utvärdera och välja rätt teknik för rätt applikation.

Kursens syfte är därför att ge studenterna den tekniska expertis om olika energiprocesser och viktiga energitekniska komponenter, samt att ge de verktyg som behövs för att bedöma och utvärdera energisystemlösningar. Kursen bygger vidare på tidigare kunskaper i termodynamik och strömningslära.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tenta, övningar och inlämningsuppgifter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MVKN65, MVKF10, MVK170

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Magnus Genrup, magnus.genrup@energy.lth.se
Kursansvarig: Narmin Hushmandi, narmin.hushmandi@energy.lth.se
Hemsida: https://www.energy.lth.se/utbildning/