Kursplan för

Digital prototypframtagning
Rapid Prototyping

MMKF45, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2021-04-13

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MD4
Valfri för: M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper i metoder för att framställa prototyper från datorbaserade modeller. Kursen syftar till att öka förståelsen i hela processen för direkttillverkning från skapandet av datorbaserade modeller till deras fysiska realisering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Undervisningen består av föreläsningar, deltagarundervisning och. Den teoretiska delen förmedlar kunskaperna kring friformsframställning och dess användningspotential. Den praktiska delen syftar till att ta fram en interaktiv produktprototyp. Som en del av denna interaktivitet används en mindre datorkrets ”Arduino” som programmeras för att ge signaler till olika typer av sensorer/servomotorer. Studenten behöver inga förkunskaper i programmering, utan grunderna för detta lärs ut under kursen.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Varje student redovisar sitt resultat genom att vara en del av en grupp med ca 3-4 studenter. Resultatet från varje projekt betygssätts utgör även var students slutbetyg.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MMKA25 Ritteknik/datorstödd ritning.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Cilla Perlhagen, cilla.perlhagen@design.lth.se
Kursansvarig: Per Kristav, per.kristav@design.lth.se
Lärare: Johannes Ekdahl Du Rietz, johannes.ekdahl_du_rietz@design.lth.se
Hemsida: http://www.product.lth.se/education/
Övrig information: Vid färre än 5 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.