Kursplan för

Projekt: Utveckling av livsmedelsprodukter
Project in Food Product Development

KLGN50, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2021-04-14

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Livsmedelsteknik och nutrition.
Obligatorisk för: MLIV2
Alternativobligatorisk för: B5-lm
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att få fördjupade kunskaper och träning i projektorienterat arbete. Erhålla insikt i nyckelstegen i utvecklingen av en produkt, processer eller tjänster inom ämnet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Projektet utgörs av arbete i en grupp under en längre period. Arbetet genomförs i stegen innovationsprocess-planering-litteratursökning-utvärdering-och rapportering.

Viktiga koncept framförallt rörande projektledning understöds via föreläsningar omkring projektmanagement, riskvärdering, processdesign och statistisk utvärdering.

Undervisningsformen omfattar föreläsningar, skriftliga rapporter, muntliga presentationer, laborationer, video och egen reflektion.

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig projektrapport, aktivt deltagande i projektarbete och i gruppdynamikövningar, muntlig presentation, muntlig individuell tentamen på projektrapport samt populärvetenskaplig video. Graderat slutbetyg baseras på individuell muntlig tentamen på projektrapport.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Projekt: Produktutveckling för livsmedel.
Antal högskolepoäng: 12. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport, muntlig individuell examination samt aktivt deltagande i produktion av populärvetenskaplig video baserad på rapporten.
Kod: 0218. Benämning: Gruppdynamik.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i övningar i gruppdynamik.
Kod: 0318. Benämning: Projekt planering.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Muntlig samt skriftlig redovisning av projektplan.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: KLGN25 Livsmedelsteknologi för formulering och KLGN15 Livsmedelsindustrins relation till samhälle och konsument
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KMBN02

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Federico Gomez, federico.gomez@food.lth.se
Lärare: Björn Bergenståhl, bjorn.bergenstahl@food.lth.se