Kursplan för

Livsmedelsteknik
Food Engineering

KLGN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2021-04-14

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Livsmedelsteknik och nutrition.
Obligatorisk för: MLIV1
Valfri för: B4-lm, K5-p
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i de fundamentala principer som styr livsmedelstekniska processer, med utgångspunkt i mass- och energitransport i livsmedelsindustrins enhetsoperationer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

A) Livsmedelsteknikens fundamenta: Numeracitet, termofysikaliska egenskaper och osäkerhetsfortplantning. B) Värmeöverföring och livsmedel: Översikt av värmeöverföring, konvektiva värmeöverföringskoefficienter i livsmedelstillämpningar, värmeväxling och instationär värmetransport. C) Kinetik: Översikt av reaktionskinetik, konserveringstekniker, värmebehandlingsberäkningar för livsmedelsberedning, letalitet. D) Frysteknik och livsmedel: Frysmekanismer, utrustning, kvalitetspåverkan och infrysningshastighet. E) Massöverföring och dehydrering: Översikt av masstransport i livsmedelsprocesser, konvektiv och diffusiv masstransport vid livsmedelsberedning, torkhastighet och torkutrustning. Lärandeaktiviteter såsom föreläsningar, seminarier, problemlösning, datorlaborationer och praktiska pilotskaleförsök ingår i kursen.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter, laborationer och tentamen. Slutbetygets TH-skala baseras på tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0119. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Delmomentet omfattar: Tentamen
Kod: 0219. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Rapportering Övrig information: Laborationsdelen av kursen innehåller både "våta" laborativa moment och datorlaborationer.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KETF01 Transportprocesser
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Andreas Håkansson, andreas.hakansson@food.lth.se
Hemsida: http://www.food.lth.se