Kursplan för

Cellbiologi
Cell biology

KBKF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2021-04-14

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge god kännedom om de basala molekylära mekanismerna i en levande cell.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha en förståelse för och kunna beskriva:

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Cellkärnan och kromatinets organisation. Proteinsortering och sekretion. Celldelning och reglering av cellcykeln. Eukaryot genstruktur, exoner och introner. Informationsflödet i den eukaryota cellen. Cellbiologiska processer hos flercelliga eukaryoter. Immunologi. Molekylär fysiologi. Stamceller och cancer. Kloning och andra bioteknologiska tillämpningar. Djurförsök/Etiska frågeställningar. Laborationer med mammalieceller och fluorescerande markörer.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig och/eller muntlig rapport av en litteraturuppgift, som kan ge extra poäng till tentamen, skriftlig tentamen, samt laborationsrapport. Slutbetyg baseras på sammanlagt tentamensresultat.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Cellbiologi, teori.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig och/eller muntlig rapport av en litteraturuppgift samt skriftlig tentamen.
Kod: 0217. Benämning: Cellbiologi, laborationer.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport enligt instruktioner av handledarna. Aktivt deltagande.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KBTA05 Inledande bioteknik
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KBK070, KBK020

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Lieselotte Cloetens, Lieselotte.Cloetens@tbiokem.lth.se
Hemsida: http://www.tbiokem.lth.se
Övrig information: Vissa delar kan vara på engelska.