Kursplan för

Industridesignprojekt C
Industrial Design Project C

IDEF11, 11 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning ID
Beslutsdatum: 2021-04-22

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID3
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syftar till att studenten lär sig att arbeta med projektet utifrån ett helhetsperspektiv med en specifik kravställare i åtanke. Studenten förutsätts bilda en syntes av såväl tidigare förvärvad kunskap som ny kunskap inom kursen.

Vidare, att genomföra ett designprojekt i syfte att praktisera teoretisk samt konstnärlig kunskap.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

De teoretiska och metodologiska aspekterna kommer att tillämpas på och kombineras med praktiska övningar, med hjälp av fördjupade designmetoder och kreativa tekniker för att kunna utveckla en designlösning till det initiala problemet. Studenterna uppmuntras till att uppdatera sig på relevanta forskningsrön.

En workshop om designkriterier är integrerad för att kunna utveckla en viss produkt genom att definiera dess formspråk och dokumentera resultatet av olika utvärderingsmetoder.

Ett seminarium, inklusive en kamratgranskning, kommer att ytterligare fördjupa färdigheterna i skriftlig kommunikation som ska tillämpas i projektdokumentationen. Studenterna analyserar och granskar kritiskt egna och andras rapporter från designprojekt B. Erfarenheterna från seminariet omsätts till praktik genom att studenterna skriver en längre projektrapport över designprojekt C.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: 80% närvaro krävs. Bedömningen grundar sig på en projektdokumentation samt en muntlig presentation.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IDEF10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per Liljeqvist, Per.Liljeqvist@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se