Kursplan för

Inspirationskurs i industridesign, del 1:2
Inspiring Introduction to Industrial Design, part 1 of 2

IDEA25, 1 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning ID
Beslutsdatum: 2021-04-22

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att introducera studenterna i deras framtida yrkesutövning. Huvudfokus ligger på olika aspekter av designyrket. Ledande designer, konstnärer, forskare, kulturpersonligheter m fl, medverkar som gästföreläsare. De presenterar sitt arbete och utbyter tankar och reflektioner med studenterna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- Vara medveten om de olika roller som industridesignyrket har att erbjuda.

 - Känna till det framtida yrkets relationer till närliggande områden.

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- Kunna formulera sina åsikter om design i allmänhet och industridesign i synnerhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- reflektera kring den egna framtida yrkesrollen som industridesigner.

- reflektera över det kulturella uppdraget, designers etiska ansvar och en hållbar samhällsutveckling.

Kursinnehåll

Kursen består i huvudsak av gästföreläsningar samt eventuella studiebesök och workshops. Föreläsningarna följs av diskussioner med studenterna om aktuella frågeställningar som berör design i allmänhet och industridesign i synnerhet, t ex utbildning, yrkesutövande och -roll, framtid osv.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: 80% närvaro, gruppuppgifter samt kort individuell skriftlig essä.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IDE011

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Despina Christoforidou, despina.christoforidou@design.lth.se
Kursansvarig: Per Liljeqvist, per.liljeqvist@design.lth.se
Examinator: Per Liljeqvist, per.liljeqvist@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se/
Övrig information: Undervisningsform: Kursen består i huvudsak av gästföreläsningar samt enstaka studiebesök och workshops.