Kursplan för

Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs
French for Engineers: Language, Culture and Society, First Course

GEMA01, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2021-04-14

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Externt valfri: A3, B4, BI4, BME4, C4, D4, E4, F3, I4, K4, L4, M4, MD4, N2, Pi4, RH4, V4, W3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ska, utöver utökade språkkunskaper, ge insikt i fransk kultur och litteratur samt hur det franska samhället fungerar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ger dels färdighetsträning, såväl muntligt som skriftligt, dels grundläggande kunskaper om det franska samhället och den franska litteraturen och kulturen, med utgångspunkt i de texter som ingår. Huvuddragen i den franska grammatiken gås igenom och övas genom den egna skriftliga produktionen. De litterära och fackspråkiga texterna studeras såväl innehållsligt som språkligt. Eftersom övning i muntlig språkfärdighet är en viktig del av kursen, förutsätts aktivt deltagande i undervisningen.

Kursen består av två moduler:

Modul 1
Muntlig språkfärdighet, det franska samhället och kulturen, 3,5 hp.

Modul 2
Skriftlig språkfärdighet och litterära texter, (2 inlämningsuppgifter i skriftlig
produktion, samt skriftlig salstentamen om de litterära texterna), 4 hp.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: En obligatorisk muntlig presentation, en salstentamen om det franska samhället och kulturen, två skriftliga inlämningsuppgifter samt en salstentamen om de litterära texterna.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0119. Benämning: Muntlig språkfärdighet, det franska samhället och kulturen.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: En muntlig presentation, samt en salstentamen.
Kod: 0219. Benämning: Skriftlig språkfärdighet och litterära texter.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Två inlämningsuppgifter i skriftlig produktion och en salstentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 20
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen.
Kursen överlappar följande kurser: TNX031

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Thierry Gilles, thierry.gilles@rom.lu.se
Kursansvarig: Malin Ågren, malin.agren@rom.lu.se
Hemsida: http://www.sol.lu.se
Övrig information: LTH gemensam kurs. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Undervisningsspråk i huvudsak franska.