Kursplan för

Reglerteknik, fortsättningskurs
Automatic Control, Advanced Course

FRTN55, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2021-04-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Maskininlärning, system och reglerteknik.
Obligatorisk för: MMSR2
Valfri för: B5, C4, D4-ssr, E4-ra, F4, F4-r, I4, I4-pvs, K5, M4, N4, Pi4-ssr
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ger en fördjupning i design av linjära reglersystem med begränsningar. Speciellt fokus ligger på målkonflikter och fundamentala begränsningar, samt hur matematisk optimering kan användas som ett designverktyg, både offline och online. Kursen behandlar både tidskontinuerliga och tidsdiskreta reglersystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Helhetsbild av designprocessen, stabilitet, känslighet, robusthet, lågförstärkningssatsen, överföringsmatriser, icke-minimumfas-system, störningsmodeller i tidsplanet och frekvensplanet, specifikationer i frekvensplanet, fundamentala begränsningar och målkonflikter, regulatorstrukturer, Youla-parametriseringen och internmodellsreglering, samplade reglersystem, linjär-kvadratisk optimering av tillståndsåterkoppling och Kalmanfilter, modellprediktiv reglering, regulatorsyntes via konvex optimering.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim), tre laborationer, en inlämningsuppgift. Vid färre än fem anmälda kan omtentamina ges på muntlig form.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 5,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen
Kod: 0220. Benämning: Laboration 1.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända förberedelseuppgifter och godkänd genomförd laboration
Kod: 0320. Benämning: Laboration 2.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända förberedelseuppgifter och godkänd genomförd laboration
Kod: 0420. Benämning: Laboration 3.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända förberedelseuppgifter och godkänd genomförd laboration
Kod: 0520. Benämning: Inlämningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd inlämningsuppgift, inlämnad innan deadline.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FRTF05 Reglerteknik, allmän kurs eller FRTN25 Processreglering.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FRT020, FRTN10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anton Cervin, anton.cervin@control.lth.se
Studierektor: Anton Cervin, anton.cervin@control.lth.se
Hemsida: http://www.control.lth.se/course/FRTN55