Kursplan för

Matematisk kommunikation
Mathematical Communication

FMAB55, 5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2021-04-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: Pi1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Avsikten med kursen är att öka studentens medvetenhet om och förståelse för matematiska resonemang. Kursen ger en introduktion till matematisk teoribyggnad varvid behovet av en stringent teori påvisas genom enkla exempel. Vidare ska studenten öva förmågan att presentera matematiska resonemang, även i populärvetenskaplig form, och söka information. Dessutom ska studenten få en inblick i aktuell och modern matematisk forskning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Matematisk teoribyggnad. Presentation av de matematiska vetenskaperna. En inblick i modern matematik.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter. Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbeten, enskilt och i grupp. Obligatorisk närvaro vid redovisning av inlämningsuppgifter och projekt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Kunskaper från parallellt undervisade kurser i analys och linjär algebra.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMA085, FMAA30

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Studierektor Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Lärare: Niels Christian Overgaard, nco@maths.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/course/FMAB55matkom/