Kursplan för

Analytisk mikroskopi och provberedning
Analytical Microscopy and Sample Preparation

FKMN30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2021-04-13

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4, MPRR2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Detta är en praktisk kurs i att använda analysmetoder i optisk och elektronmikroskopi för att karakterisera mikrostrukturer, kemi och kristallografiska orienteringar samt textur i metalliska material och mineraler. Kursen rekommenderas för doktorander och masterprojektstudenter. Studenter ska förstå och förvärva bästa praxis för:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Praktisk undersökning för att förbereda eget prov och analys med av EDS / EBSD. Skriven rapport.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FKMA01 Konstruktionsmaterial samt FKMN20 Avancerad materialteknologi
Begränsat antal platser: 20
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Prof. Dmytro Orlov, dmytro.orlov@material.lth.se
Kursadministratör: Rose-Marie Hermansson, Rose-Marie.Hermansson@mel.lth.se
Lärare: A/Prof. Carl Alwmark, carl.alwmark@geol.lu.se
Hemsida: http://www.material.lth.se/