Kursplan för

Projekt - materialteknik
Project - Materials Engineering

FKMN25, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2021-04-13

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till fördjupade studier inom något område av materialtekniken.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

En praktisk eller teoretisk studie inom det område studenten önskar fördjupa sina kunskaper. Kan exempelvis utgöra en förstudie till ett examensarbete.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skriven rapport.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Prof. Dmytro Orlov, dmytro.orlov@material.lth.se
Kursadministratör: Rose-Marie Hermansson, Rose-Marie.Hermansson@mel.lth.se
Hemsida: http://www.material.lth.se/