Kursplan för

Avancerad kärnfysik
Advanced Nuclear Physics

FKFN40, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2021-04-23

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att göra eleverna bekanta med teoretisk och experimentell kärnfysik. Kursen kommer att fokusera på atomkärnor struktur och reaktionsmodeller, experiment och deras vetenskapliga tillämpningar. Dessutom kommer beräknings och experiment i laboratorier att introducera studenter till forskningsmetoder som används inom modern kärnfysik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursen kommer att innehålla flera modeller av kärnteori för kärnkraftsstruktur och reaktioner samt experimentell konfiguration.

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Bedömningen baseras normalt på skriftliga uppgifter (anmärkning: inlämningar, 70% obligatoriskt för att delta i den muntliga tentamen, två laboratorierapporter, en deltagande bevis för den tredje) och muntlig tentamen. Två möjligheter till slutprov ges per läsår.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FAFF10 Atom- och kärnfysik med tillämpningar.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FYSC12, FKF021, FKFN20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Andrea Idini, andrea.idini@matfys.lth.se
Kursansvarig: Joakim Cederkäll, Joakim.Cederkall@nuclear.lu.se
Hemsida: http://www.nuclear.lu.se/utbildning/valfria_kurser/foerdjupningskurs_i_kaernfysik/
Övrig information: Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning och handledning i samband med laborationer och tillhörande datorövningar. Föreläsningarna ägnas huvudsakligen åt en översikt av det teoretiska innehållet, experimentella inställningar och resultat, inklusive ämnen som är relevanta för laboratoriesessionerna och presentation av samtida forskning. Föreläsningarna åtföljs av gruppundervisning och obligatoriska individuella inlämningsuppgifter. Laborationerna innefattar förberedande möten, laboratoriearbete inklusive datorövningar, feedback sessioner och skriftliga rapporter. Deltagande är obligatoriskt och betygsatt separat från kursens främsta föreläsningsdel. Närvaro vid introduktionsmötet, alternativt första föreläsningen eller skriva till kursansvarig, är obligatoriskt för att få tillträde till kursen.