Kursplan för

Mikroskopi, Bio-imaging
Microscopy, Bio-Imaging

EXTP60, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2021-04-19

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

En teoretisk introduktion till mikroskopi, med tonvikt på fluorscensmikroskopi. Teoretiska principer för konfokalmikroskopi och dekonvolutionsmikroskopi, Översikt av olika typer av avancerade forskningsmikroskop, samt imaging-metoder som inte baseras på optiska mikroskop. Framställning och optimering av såväl fixerade som levande mikroskoppreparat. Mikroskopisk visualisering av cellulära strukturer och fysiologiska funktioner med fluorescerande markörer. Teoretisk introduktion till digital visualisering, med tonvikt på fluorescensbaserade metoder, och digital bildbehandling. Praktiskt projektarbete - framställning, dokumentation och analys av ett mikroskoppreparat - med muntlig och skriftlig presentation.

Kursens examination

Betygsskala: UV - (U,G,VG) - (Underkänd, Godkänd, Väl godkänd)
Prestationsbedömning: För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänd tentamen, godkänd projektrapport inkluderande redovisning, samt deltagande i de obligatoriska momenten. Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av resutlaten på de moment som ingår i examinationen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: BIOS08

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Klas Flärdh, klas.flardh@biol.lu.se
Hemsida: https://www.biologi.lu.se/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/kurser/kurser-avancerad-niva/biologiska-kurser-pa-avancerad-niva-for-teknologer
Övrig information: Kursen samläses med BIOS08 som ges av Biologiska institutionen.