Kursplan för

Mat, tradition och innovation
Food, Tradition and Innovation

EXTA85, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning LIV
Beslutsdatum: 2021-04-20

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Alternativobligatorisk för: KLMT3
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen handlar om hur mat och måltiden kan fungera meningsskapande. Kursen inleds med en introduktion till begreppen tradition, innovation och kulturanalys. Den historiska utvecklingen av matkulturella fenomen studeras. Ätandets sociala sammanhang, måltiden, är en samlande punkt i kursen och såväl vardag och fest som hemma och borta studeras. Kursen innefattar även ett etnografiskt fältarbete där metod och material diskuteras och analyseras. Kursen ger perspektiv på hur matkultur är en process i ständig förändring.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Undervisning sker i form av grupparbeten, föreläsningar och seminarier. Grupparbeten (cirka ett) och seminarier (cirka två) är obligatoriska.

Frånvaro vid obligatoriska moment kompletteras genom en extra fråga vid individuell skriftlig slutuppgift.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Examinationen sker dels genom minst ett grupparbete, som redovisas skriftligt och muntligt, dels genom en individuell hemtenta vid kursens slut. Om det vid omtentamen inte är möjligt att genomföra ordinarie examinationsform kan denna frångås, om det är förenligt med kursmålen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: 10
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen överlappar följande kurser: SASH86

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anna Burstedt, anna.burstedt@kultur.lu.se
Lärare: Charlotte Hagström, charlotte.hagstrom@kultur.lu.se
Lärare: Håkan Jönsson, hakan.jonsson@food.lth.se
Hemsida: https://www.kultur.lu.se/kurs/SASH86/