Kursplan för

Kritiska djurstudier: Djur i samhälle, kultur och medier
Critical Animal Studies - Animals in Society, Culture and the Media

EXTA80, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning LIV
Beslutsdatum: 2021-04-20

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Alternativobligatorisk för: KLMT3
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ger en mångvetenskaplig introduktion till forskningsfältet kritiska djurstudier och utforskar djurs skiftande roller och positioner i det samtida västerländska samhället. Kursen syftar till att ge analytiska verktyg för att kritiskt granska de normer och strukturer som organiserar människors förhållande till djur, liksom deras etiska, kulturella och sociala konsekvenser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarie- och gruppövningar. Deltagande i seminarie- och gruppövningarna är obligatoriskt.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Examinationen sker fortlöpande genom aktivt deltagande i de obligatoriska momenten, samt i form av en skriftlig examination vid kursens slut. Frånvaro från obligatoriska moment kompletteras genom en skriftlig inlämningsuppgift. Student som ej har godkänts vid ordinarie examination ges möjlighet att komplettera.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: 15
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen överlappar följande kurser: SASH68

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Tobias Linné, tobias.linne@kom.lu.se
Hemsida: https://www.kom.lu.se/kurs/SASH68