Kursplan för

Digitalisering - realisering och systemdesign med användarperspektiv
Design of Systems for Digital Transformation

EITA65, 15 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2021-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger en tydlig målbild för C-programmet, ger inspiration för utbildningen och en överblick i vad senare kurser kommer att fördjupa sig inom. Senare kurser ska kunna knyta an till projektets systembild och de frågeställningar som tas upp där. Fokus ligger på att förstå helhet och kopplingen mellan användarnas behov och tekniska lösningar - att utgå från behoven och kunna göra rätt val av tekniska lösningar i ett sammanhang.

Kursen syftar till att studenterna efter avklarad kurs ska ha centrala kunskaper och färdigheter inom digitalisering, t ex systemtänkande och förmågan att snabbt hoppa mellan olika abstraktionsnivåer.

Under kursen lär sig studenterna även att använda datorer som verktyg och lär sig hands-on färdigheter som används under utbildningen och yrkeslivet. Målet är att studenterna ska skaffa sig en verktygslåda för att lösa praktiska problem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till digitalisering ur ett systemperspektiv. Genom kursen arbetar studenterna med olika byggblock ur ett större system, exempelvis styrning och monitorering av ansluten enhet, dataflöden i olika delar av ett kommunikationssystem, molnlagring, open source-lösningar, interaktionsdesign och informationssäkerhet. Genom arbetet kommer studenterna att arbeta med programmeringsverktyg som terminal- och scriptprogrammering för att realisera ingående delar samt att sammanfoga dessa till en helhetslösning. Genom kursen används metoder för användarcentrerad systemutveckling där arbetet kontinuerligt dokumenteras. I arbetet ingår även att formulera och illustrera begripliga instruktioner.

Teori och praktik från kommunikationssystem, datavetenskap och interaktionsdesign blandas i en och samma kurs. Stor del av den teori som läses i denna kurs är grundläggande, en introduktion och motivering till andra kurser där man sedan går mer på djupet.

Kursen består av föreläsningar, övningar, laborationer och ett projekt som motiverar både teorin i denna kurs och efterföljande kurser. Stora delar av kursen är uppbyggd med laborationer och ett större projekt. Laborationerna ger praktisk erfarenhet av att implementera tekniska dellösningar med koppling till digitalisering. Projektet ger en större systembild med både användare och tekniska lösningar.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkända laborationer, reflektioner, inlämningar och redovisningar. Dessutom krävs aktivt deltagande i projektmöten.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0121. Benämning: Obligatoriska moment LP1.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt på obligatoriska moment i LP1
Kod: 0221. Benämning: Obligatoriska moment LP2.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkämnt på obligatoriska moment i LP2
Kod: 0321. Benämning: Obligatoriska moment LP3.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt på obligatoriska moment i LP3
Kod: 0421. Benämning: Obligatoriska moment LP4.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt på obligatoriska moment i LP4

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Paul Stankovski Wagner, paul.stankovski_wagner@eit.lth.se
Hemsida: https://www.eit.lth.se/kurs/
Övrig information: Kursen ges i samarbete mellan de tre institutionerna Elektro- och informationsteknik, Datavetenskap och Designvetenskaper.