Kursplan för

Projekt i Automation
Project in Automation

EIEF26, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2021/22
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2021-04-22

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: IEA3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge en erfarenhet att arbeta i smärre projektgrupper (4-6 studenter) inom automation. I första hand är det tänkt att denna del skall utföras på ett företag med verksamhet inom automation/elkraft. Som alternativ erbjuds inhouse-projekt med konstruktion som har inriktning mot automation och reglerteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna tolka och analysera elscheman framför allt med inriktning mot automation,

kunna redogöra för de vanligaste metoderna för projektmetodik inom industrin,

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna arbeta i projekt med inriktning mot automation och reglerteknik samt praktiskt kunna tillämpa kunskaper från denna och tidigare kurser,

kunna välja materiel till ett automationssystem utifrån en given specifikation,

kunna använda elmateriel enligt föreskrifter avseende säkerhet,

kunna tillämpa grundläggande begrepp inom företagsekonomi kopplat till projekt och innovation.

Kursinnehåll

Projekthantering i industriella automationsprojekt med projektekonomi och innovation,

Val av komponenter i ett automationssystem utifrån given specifikation,

Dokumentation av automationssystem.

 

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkänt projekt samt godkända laborationsuppgifter och godkända inlämningsuppgifter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: ETEF15 Krets- och mätteknik, fortsättningskurs, EIEF06 eller EIEF05 Automationsteknik
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EIEF25

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mats Lilja, Mats.Lilja@hbg.lth.se
Hemsida: http://rauni.iea.lth.se:8074/projautom/